Comics

(Hulk se bheja gais)

Comics jon ki "comic strips" ke chhota karaa gais sabd hae, jaada kar ke newspaper me pawa jaawe hae.