Main menu ke kholo

Aap dil ke genetika illness.Pathai ke muttasyon aur kasar genetika bai cha.Dil muusa water aur dammar.