Tahitian language

Tahitian language ek bhasa hae.