16th century

16th century, 1 January 1501 ke suruu bhais aur 31 December 1600 ke khalaas bhais.