17th century

17th century, 1 January 1601 ke suruu bhais aur 31 December 1700 me khalaas bhais.