1860s ke decade 1 January 1860 se suruu bhais rahaa aur 31 December 1869 ke khalaas bhais rahaa. Ii 19th century ke 7th decade rahaa.