19th century, 1 January 1701 ke suruu bhais aur 31 December 1800 ke khalaas hoi.