20th century

20th century, 1 January 1901 ke suruu bhais aur 31 December 2000 ke khalaas bhais.