20th century, 1 January 1901 ke suruu bhais aur 31 December 2000 ke khalaas bhais. ii 2nd millennium ke 10th aur aakhri century rahaa. Ii century ke suruu me dunia ke population 1.6 billion rahaa aur khalaas hoe pe 6.2 billion rahaa.