Abortion uu time hoe hae jab ki ek janwar me preganancy ke bachcha paida hoe se pahile khatam kar dewa jaawe hae.