Akchhar

Akchhar (alphabet) ek bhasa ke likhe ke khatir symbol ke suchi hae. Hindi ke Devanagri akchhar me likha jaawe hae.

Dunia ke des m jon akchhar kaam me lawa jaawe hae