Akchhar

Akchhar (alphabet) ek bhasa ke likhe ke hatir symbol ke suchi hae.

Dunia ke des m jon akchhar kaam me lawa jaawe hae