Arch koi building ke duwaari hae jiske upar waala hissa curved rahe hae.

An arch