Art sabd ke kaam me laae ke insaan se banawa gais chij jon ki dekhe me achchha lage hae, ke describe karaa jaawe hae.

Renoir ke ii chhapa ek rakam ke art hae.

ReferencesBadlo