Asexual reproduction

Asexual reproduction binaa sex ke jiu aur paudha ke paida kare ke bole hae.

Ek cell ttut ke dui cell bane hae