Ashoka the Great

Ashoka ke matlab hae "He who is loved by the Gods and who is friendly to everyone". Uu ek Indian emperor rahaa jiske Maurya dynasty India pe 273 BCE tse lae ke 232 BCE talak raj karis. Uske India ke sab se barraa raja maana jaawe hae aur uu India ke lagbhag sab jagah pe military conquest ke baad, raj karis rahaa. Ek larrai, jisme 200,457 log ke maut hoe gais, uu Buddhist ban gais.

Ashoka the Great (Asoka
Mauryan Samrat
file:Ashoka2.jpg
A Chakravatin,(possibly Ashoka the great) 1st century BC/CE. Andhra Pradesh, Amaravati. Preserved at Musee Guimet
Reign 273 BC-232 BC
Coronation 270 BC
Full name Ashok Bindusara Maurya
Titles Samrat. Other titles include Devanampriya Priyadarsi, Dhammarakhit, Dharmarajika, Dhammarajika, Dhammaradnya, Chakravartin, Samrat, Radnyashreshtha, Magadhrajshretha, Magadharajan, Bhupatin, Mauryaraja, Aryashok, Dharmashok, Dhammashok, Asokvadhhan , Ashokavardhan, Prajapita,Dhammanayak, Dharmanayak
Born 304 BC
Birthplace Pataliputra, Patna
Died 232 BC (aged 72)
Place of death Pataliputra, Patna
Buried Ashes immersed in Ganges River, possibly in Varanasi
Predecessor Bindusara
Successor Dasaratha Maurya
Consort Maharani Devi
Wives Rani Tishyaraksha
Rani Padmavati
Rani Kaurwaki
Offspring Mahendra, Sanghamitra,Teevala, Kunala
Royal House Mauryan dynasty
Father Bindusara
Mother Rani Dharma or Shubhadrangi
Religious beliefs Hinduism, Buddhism

Ashok ki Mata eak brahman parivar ke the