Base (chemistry)

Chemistry me base uu chij hae jiske pH 8 se 14 talak hae .