Central Alaskan Yup'ik language

Central Alaskan Yup'ik language ek bhasa hae.