Civil war

Civil war, uu larrai hae jon ki ek des me dher group ke biich me hoe hae.