Devanagri lipi hae jisme Hindi, Nepali Marathi aur Sanskrit lika jaae hae