Ecology uu vigyan hae jisme biota aur environment, aur ii duno ke biich ke link ke parrha jaawe hae.

References badlo