Gaana

Gaana ek rakam ke music hae jisme sabd ke kaam me lawa jaawe hae.

Édith Piaf(1962).