Gulami ek akam ke paisa banae waala system hae jisme log ke bina paisa aur koi adkikar ke aam karawa jaawe hae.

Chains such as these were used to stop slaves from trying to escape