Karate ek rakam ke lare ke tarika hae, jiske martial art bola jaae hae, aur jon ki Okinawa me suruu bhais rahaa.

A karate student wearing a karategi.