Fiji me khel kuud

(Khel kuud se bheja gais)

Fiji me bahut rakam ke sports khela jaae hai. Hindustani logan jaada kar ke football (soccer) khele hai. Kuch khel hai: