Khuun ek rakam ke ras hae jiske insaan aur janwar me pawa jaawe hae.

References badlo


Aur Dekho badlo