Larrkan

Ek larrka (ek larrka, dui nai to jaada larrkan) koi jan hai jon ki barraa jan nai hae. Ek jan jon ki 15saal se chhota rahe hae ke jaada kae ke larrka bola jaawe hae.

Ek larka computer use kare hae.