Man ek jan ke uu hissa hae isme uske bichaar, feeling rahe hae.

ReferencesBadlo