Míng Dynasty, 1368 se 1644 talak China pe raj karis.