Nimak

Chemistry, me nimak koi rakam ke natural compound hae jon ki neutrl hae aur positive aur negative ion se banaa rahe hae. Ek khaas rakam ke nimak sodium chloride hae jiske khana me chhora jaawe hae.

Salt crystal