Northern Sotho language

Northern Sotho language ek bhasa hae.