Pahiya

Ek pahiya (wheel) ek golaa mechanical device hae jon ki roll hoe ke aage barrhe hae. Ii bahut purana chij hai.

Kuchh purana, lakrri ke banaa, pahiya.