Monarchy ek rakam ke sarkar rahe hae, jisme ek raja rahe hae.

The crown of King Louis XV of France. Crowns are a popular symbol of the office of a monarch