Rajya

Ek state uu association hae jon ki ek geographic hissa nai to jamiin ke uppar raj kare hae