Rapa Nui language

Rapa Nui language ek bhasa hae.