Saadi dui jan ke ek hoe ke bola jaawe hae. Isme jaada kar ke ek admii aur ek aurat rahe hae.

ReferencesBadlo