Saadi se vakamau dui jan ke ek hoe ke bola jaawe hae. Isme jaada kar ke ek admii aur ek aurat rahe hae.

Dua na saadi e Igiladi, 1996.

References

badlo