Communism , rajniti ke ek biswas hae jisme sab log ke ek baraabar maana jaae hae.

Haaama aur Sickle, samyawaad aur majuur e taagat ke nisaan hae.