Saterland Frisian bhasa

Saterland Frisian bhasa ek bhasa hae jon ki East Frisian bhasa, jon ke Germany ke bhasa hae, ke dialect hae. Ii 2,000 log ke maatr bhasa hae.