Screw

Ek screw ek chok metal hae, niila ke rakam, lekin isme thread rahe hae.

Kuchh rakam ke screw
screw, action me