The Americas

The Americas sabd ke North America aur South America ke milae ke jon contine tbane hai uske bolaa jaae hai. The Americas, Western Hemisphere me hai aur dunia ke 8.3% area ke cover kare hai.

Dunia ke map dekhawe hai ki Americas kahaan pe hai

Bahaari jorrBadlo