The Americas

America sabd ke North America aur South America ke milae ke jon contine tbane hai uske bolaa jaae hai. America, Western Hemisphere me hai aur dunia ke 8.3% area ke cover kare hai.

Dunia ke map dekhawe hai ki America kahaan pe hai

Bahaari jorrBadlo