Trumpet

Trumpet ek brass instrument hae jiske classical music aur jazz music ke bajae ke khatir kaam me lawa jaae hae.

A Bb trumpet.