Umbundu bhasa

(Umbundu language se bheja gais)

Umbundu bhasa ek bhasa hae.