"Grenada" vibhag ke panna

Kul jorr 2 me se etna 2 panna ii vibhag me hai.