"Samundar" vibhag ke panna

Kul jorr 10 me se etna 10 panna ii vibhag me hai.