1850s ke decade 1 January 1850 se suruu bhais rahaa aur 31 December 1859 ke khalaas bhais rahaa. Ii 19th century ke 6th decade rahaa.