Association football

Association football, jiske khaali football nai to soccer ke naam se jaana jaawe hai, ek team waala khel hai jisme ek team me 11 khilaarri rahe hai. Ii game ke 200 des me 250 million log khele hai.