Chaalchalan

Chaalchalan ke dui matlab hoe sake hae. Sahaj me me iske matlab hae uu koi chij jon ki perr nai to janwar kare hae.