Fiji ke school ke suchi

Fiji ke sikchha sanstha aur gaon ke komiti Fiji me dher se school chalae hai. Kuch famous school hai:

ABadlo

BBadlo

CBadlo

DBadlo

EBadlo

GBadlo

HBadlo

IBadlo

JBadlo

KBadlo

LBadlo

MBadlo

PBadlo

QBadlo

RBadlo

SBadlo

TBadlo

UBadlo

VBadlo

WBadlo