Fiji me Sikh

Fiji ke Sikh logan jaada kae ke free immigrants ban ke aain rahaa. Kuch Sikh log indenture me bhi aae rahin, lekin plantation owners logan uu log ke nai mangat rahin kahe ke uu log bahut demand karat rahin. 1900 ke baad Sikh police ke Fiji lawa gais. Girmit ke baad Sikh logan apne se Fiji aae ke suruu karin

Fiji ke kuchh jaana maana SikhBadlo

Fiji ke Sikh SchoolBadlo

  1. Khalsa College, Ba.
  2. Shri Guru Nanak Khalsa Primary School, Ba.
  3. Khalsa Secondary School, Labasa
  4. Shri Guru Nanak Khalsa Primary School, Labasa
  5. Nadiri Bay Khalsa Primary School, Sigatoka