Karachay-Balkar language

Karachay-Balkar language ek bhasa hae.