Hamar matri bhashha Nepali hai ham fiji hindi samajhta hae bol nahi pata hai. Hamar bishayme aap log hamko Ii jagaha par contact kar sakta hae.