Anatomy of the human head

Anatomy jidda chij, jaise ki admii, janwar aur perr ke study hae.